Events Calendar

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
NYU-ePoly: New Online Student Orientation
NYU-ePoly: New Online Student Orientation
Start:
Thursday, August 8, 2013 - 12:00pm
End:
Thursday, August 8, 2013 - 1:00pm
Price:
Free
Location:
Online
US
Contact:
NYU-ePoly
nyuepoly@poly.edu
9
Y Session Withdraw Deadline
Y Session Withdraw Deadline
Start:
Friday, August 9, 2013
End:
Friday, August 9, 2013
Price:
Free
Location:

US
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
Y & Z Session End
Y & Z Session End
Start:
Friday, August 23, 2013
End:
Friday, August 23, 2013
Price:
Free
Location:

US
24
 
25
 
26
 
27
 
28
NYU-ePoly: New Online Student Orientation
NYU-ePoly: New Online Student Orientation
Start:
Wednesday, August 28, 2013 - 4:00pm
End:
Wednesday, August 28, 2013 - 5:00pm
Price:
Free
Location:
Online
US
Contact:
NYU-ePoly
nyuepoly@poly.edu
29
 
30
 
31